Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Naaimachinehandel Gerrijts (hierna genoemd: Gerrijts) is ingeschreven bij de K.v.K. te Groningen onder nr. 02327490.

Het BTW-nummer is NL097130266B01.
Gerrijts verkoopt naaimachines, paspoppen en aanverwante artikelen als bijvoorbeeld overlocken en kleinvak.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen.
Iedereen die een bestelling bij Gerrijts plaatst, accepteert daarmee ook deze voorwaarden.
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht door Gerrijts op haalbaarheid is beoordeeld.

2. Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, afmetingen en kleuren gelden slechts bij benadering en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.

3. Prijzen
De verkoopprijzen welke op de website van Gerrijts vermeld worden, zijn incl. 21% BTW.
Er wordt alleen incl.BTW geleverd in nederland, Bent u een bedrijf gevestigd in het buitenland en gelden er andere btw regels kun u uw naam van uw bedrijf en btw nummer invullen bij bestellen en worden de veranderingen automatisch aangepast.
Gerrijts behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen, een afwijkende verkoopprijs vast te stellen.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
De bestelde producten dienen vooraf te worden betaald. 

4. Bestellen en leveringen
Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
Gerrijts behoudt zich het recht de bestelling vast te houden en als alles compleet is te verzenden.
Gerrijts kan niet aan leveringen worden gehouden, indien de producten door haar leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit haar verkoopprogramma zijn vervallen.
Bij niet thuis krijgt u een briefje in de bus en een email en wordt het de volgende dag geleverd, eventueel kan u bellen voor een afspraak met  het telefoonnummer dat vermeld wordt op dit formuliertje > zie ook 5.
Producten die Gerrijts op voorraad heeft, worden gewoonlijk binnen 3 werkdagen geleverd.
In geval dat een product niet (geheel) op voorraad is, wordt de klant door middel van e-mail of telefoon hiervan op de hoogte gebracht.
Hiervoor is het van belang dat de klant de gegevens correct invult.
Leveringen kunnen door onvoorziene omstandigheden verlaat zijn.
Gerrijts is niet aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door een eventuele verlate levering. e levertijden zijn slechts indicatief en geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw koopovereenkomst te ontbinden.

5. Verzending
U kunt kiezen tussen Brievenbus en Pakketdienst 

Brievenbuspost van PostNL is langzamer dan we gewend zijn, soms is de verzendtijd van 7 dagen.
Pakketdienst deze  komt doorgaans de volgende dag de pakket halen.
Gewoonlijk is de bezorgtermijn van de pakketdienst Transportopdracht.nl / GLS 1 dag (in NL).
Bent u niet thuis dan krijgt u een briefje in de bus en een email mits (goed) ingevuld.
Daar staat in waar u op het internet kunt aangeven wanneer u het bezorgt wilt hebben of misschien dat u het toch liever bij een speciale 'shop' vlakbij bezorgd wilt hebben.
Meer hierover staat onder het kopje "Bezorgen" bovenaan deze pagina.
De bode mag niet bij de buren afleveren (van zijn baas). 

6. Betaling
De betaling dient vooraf door middel van een storting, per iDeal, PayPal, Mr. Cash/Bancontact of per overmaking op de bank van Gerrijts, daarna zullen we tot verzending van de bestelling overgegaan.
Een bestelling met een ander afleveradres wordt de factuur als PDFbestand, per email, gestuurd.
Als u vragen hierover hebt, kunt u contact opnemen met Gerrijts.

7. Retourzending
De klant kan een klacht over het ontvangen product uiterlijk 14 dagen na datum poststempel, schriftelijk bij Gerrijts kenbaar maken.
Wilt u uw aankoop retourneren?
Dan neemt u per e-mail of telefonisch +31 (0)599-612419 contact op met Gerrijts en geeft aan dat u uw product wilt retourneren.
Retourneer het product, inclusief alle toebehoren en originele aankoopbon, ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking.
Het product mag slechts in die mate geopend of gebruikt zijn om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via mail@naaimachinehandel.nl.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na terugzending van de artikelen terugstorten. 
Eventuele terugzending is
 voor rekening en risico van de koper.
Gerrijts aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover deze terugzending van te voren schriftelijk gemeld is.

Gerrijts zal het product herstellen, vervangen of het ontbrekende leveren, tenzij het te wijten is aan onder punt 8 genoemde uitsluitingen.
Retourzendingen moeten aangetekend verstuurd worden en kan uitsluitend naar:

Naaimachinehandel Gerrijts, Handelsstraat 13 , 9501 ET Stadskanaal.


De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product vrij is van gebreken.
Is 
dit niet het geval, dan dient men Gerrijts daar binnen zeven dagen na constatering van het gebrek, daarvan melding te doen.
De klant zal het ontvangen product direct na melding en voor eigen rekening aangetekend retour zenden.
Na het verstrijken van de 14 dagen wordt Gerrijts geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken en/of facturen als juist erkent.

8. Garantie en reparatie
Voor alle producten geldt de garantie van 1 jaar die door de desbetreffende fabrikant is vastgesteld, tenzij anders vermeld.

De aanvullende garantie van Pfaff en Husqvarna en Juki dient de klant zelf te verlengen.

Producten die binnen de garantieperiode bij normaal gebruik van het desbetreffende product defect raken, zullen door de fabrikant of door Gerrijts kosteloos worden gerepareerd of vervangen.
Producten die buiten de garantieperiode defect raken zullen niet kosteloos worden gerepareerd.
Een reparatie zal tussen de een tot vijf weken duren.
Indien de reparatie € 50,- overschrijdt, zal de klant op voorhand worden geïnformeerd.

De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
- de koper de zaken heeft verwaarloosd.
- bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door een andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
- het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
- het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
- indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld
- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de klant en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;
- één en ander na beoordeling van fabrikant.

9. Aanspraakelijkheid
Gerrijts, noch derden die verbonden zijn ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Gerrijts is nimmer aansprakelijk;
- vanwege een niet-, of niet tijdige levering
- indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
- voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
- voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
- De gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk.

10. Privacy
De persoonsgegevens die verwerkt worden in één of meer bestanden, zijn alle gegevens die de klant invult in het bestelformulier, wanneer de klant een product bestelt of heeft besteld.
Het doel is uw bestelling te kunnen leveren, maar ook om na de aankoop de klant te kunnen voorzien van een goede en persoonlijke service.
Alleen als men zich aanmeld op de maillijst, worden er af en toe de klant op de hoogte gebracht van nieuwe producten en aanbiedingen. 
De gegevens van de klant zullen nooit worden verhuurd, doorgegeven of verkocht aan derden.

11. Diversen
Het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Gerrijts.
Gerrijts is niet aansprakelijk voor vertraging of beschadiging van de levering, die niet zijn toe te rekenen aan Gerrijts.
Onder overmacht wordt verstaan; het onvoorzien niet of niet tijdig aanleveren van producten door leveranciers dan wel andere toeleveranciers van Gerrijts, een algemeen tekort aan producten, benodigde zaken en diensten en algemene vervoersproblemen.
Gerrijts behoudt zich het recht voor bovengenoemde voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

DISCLAIMER
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en er is getracht zoveel mogelijk relevantie informatie te vermelden wat u kan helpen een juiste beslissing te nemen bij uw aankoop.
Deze informatie kan echter tussentijds veranderen zonder dat dit wordt opgemerkt.
Daarom kunnen er op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de vermelde informatie, nog kan Gerrijts enige aansprakelijkheid aanvaarden voor deze verkeerde informatie.
Mocht u informatie tegenkomen wat volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u contact op te nemen zodat deze verkeerde informatie kan worden herzien.

Foto's, omschrijvingen en symbolen kunnen afwijken van het geleverde product. Typ- en zetfouten voorbehouden.

Gerrijts is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele geleden schade, voortkomend uit gebruik van producten welke zijn geleverd via Gerrijts.
Bepaalde verwijzingen op deze website kunnen voeren naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover Gerrijts geen controle heeft. Gerrijts draagt en aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke websites.
Bovendien kan onze website 'downloadable' bestanden bevatten die geïnstalleerd of geopend kunnen worden op uw eigen PC.
Het downloaden, installeren en openen van deze bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
Gerrijts aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Niets van de op Gerrijts gepubliceerde informatie mag worden overgenomen nog aan derden beschikbaar worden gesteld zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Gerrijts
Alle vermelde merknamen en beeldmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.


K.v.K. te Groningen onder nr. 02327490. Het BTW-nummer is NL097130266B01.